วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม -

ปี พ.ศ. 2561

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (38 บทความ)
ไฟล์
หน้า
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาป่าปรงพันปี ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ธนบดี ฉายาพันธุ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
การยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น
มาณวิกา ฉายาพันธุ์ -
14
การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองฮี ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา -
29
แผนพัฒนาการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก V Plus By V Nat
อารีย์ นัยพินิจ วิไลลักษณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 อนุตรา โกสาเสนา3, ณัฐทิชา ชื่นปรีชา4 ธัญญาศิริ นาควรินทร์5, ณภัทร อิทธสมบัติ6
40
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 336 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    62   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    8   บทความ
3    สาขาปรัชญา   8   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   6  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    24   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    39   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    25   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    13   บทความ
9    สาขาการศึกษา   151   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)