วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม

ปี พ.ศ. 2564

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (23 บทความ)
ไฟล์
หน้า
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทำผลิตภัณฑ์“มาลัยไม้ไผ่”ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
สายหยุด ภูปุย ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน2, วรนุช นิลเขต³, สุชานาถ สิงหาปัด4
1
อาชีวภิวัตน์: การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อความยั่งยืน
ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ฉัตรวรัญช์ องคสิงห2
9
ผลการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาบทเรียน ของโรงเรียนห้วยเม็กราษฏร์นุกูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษร ทองแสน สมหวัง พันธะลี2, ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์3
18
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 1, โศภิษฐ์ นามขำ2, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร3, อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์4, อาบจิตร กอมาตย์5, อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร6, ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร7
26
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 733 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    104   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    15   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   16  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    42   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    42   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    76   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    119   บทความ
9    สาขาการศึกษา   309   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)