วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม

ปี พ.ศ. 2563

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (21 บทความ)
ไฟล์
หน้า
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย -
1
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า
วิภาวดี พรโคกสูง กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์
8
รูปแบบการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านศีล 5 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และหมู่บ้านประเพณีปลอดอบายมุข : กรณีศึกษาบ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยีน จ.มหาสารคาม
กุหลาบ ปุริสาร -
14
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สุมิตรา ไอยรา ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ2 ศรุตยา สุขเดช 3
22
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 499 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    87   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    14   บทความ
3    สาขาปรัชญา   9   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   12  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    36   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    41   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    41   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    14   บทความ
9    สาขาการศึกษา   245   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)