วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน -

ปี พ.ศ. 2562

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (40 บทความ)
ไฟล์
หน้า
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ การรักษาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน กรณีศึกษา บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต จังหวัดขอนแก่น
ธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 ทรรศิกา จารุกำจร3
1
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนเส้นทางการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียน บนเว็บไซต์ www.stationerymine.com
สุมินทร์ นลวชัย -
8
ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิค ต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย
อัฏพล ทองใบศรี ณัฐพล พจนาประเสริฐ2 เออวดี เปรมัษเฐียร
15
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พิชัย สารภักดิ์ อภิมุข วันเฟื่องฟู2 พีรพงษ์ ตั้งก้องเกียรติ3
24
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 462 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    80   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    14   บทความ
3    สาขาปรัชญา   9   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   10  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    35   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    39   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    39   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    14   บทความ
9    สาขาการศึกษา   222   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)