วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ประภัสสร สมอออน

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488005885-1.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ประภัสสร สมอออน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความเป็นอิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพในการสอบบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword