วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ศิริรัตน์ พิมณาคุณ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488007011-4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ศิริรัตน์ พิมณาคุณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เสาวนี ศิริสุขศิลป์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword