วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จีราพร นักปราชญ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488007294-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จีราพร นักปราชญ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เสาวนี ศิริสุขศิลป์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารความหลากหลายของบุคคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 25
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword