วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดาวรุ่ง คำวัตร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488007848-7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดาวรุ่ง คำวัตร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการพึ่งตนเองในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านลอมไผ่ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword