วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด มยุรีย์ ไชยสันต์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488008677-10.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

มยุรีย์ ไชยสันต์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword