วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ประเณจตรี คงงาม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488010492-7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ประเณจตรี คงงาม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword