วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488012155-15.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) คุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword