วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วิลาวรรณ ชาวดง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488013139-4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วิลาวรรณ ชาวดง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword