วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วิยะดา กองจันทร์ดี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488013523-7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วิยะดา กองจันทร์ดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อำนาจ อมรเกียรติไพศาล

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword