วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Sirivadee Thaisamak

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488013986-10.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Sirivadee Thaisamak
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Vichien Chiwapimai

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword