วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Chaiwichit Phairintrapha

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488014156-11.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Chaiwichit Phairintrapha
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Vichien Chiwapimai

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กระประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword