วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488188192-13.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาปรัชญา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword