วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488338706-7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ของโรงเรียนในฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword