วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เล็ก พงษ์สมัครไทย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488338806-8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เล็ก พงษ์สมัครไทย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword