วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปิยาภรณ์ พละกุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488348841-11.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปิยาภรณ์ พละกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาระดับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword