วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พงศกร ทวันเวช

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488349314-14.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พงศกร ทวันเวช
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กุหลาบ ปุริสาร ศิริพงษ์ นครแก้ว ผดุงศักดิ์ ศรีผักหอม

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศ฿กษาอัตลักษณ์ เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword