วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พรทิวา พระวงษ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488352060-11.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พรทิวา พระวงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศิริพร น้อยวงศ์

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในจัวหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword