วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธนวิกร สว่างศรี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488352791-2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธนวิกร สว่างศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำำ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword