วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จีระนันท์ ชัยจิตร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488352890-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จีระนันท์ ชัยจิตร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword