วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จุฑามาศ แก้วละมูล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488353083-4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จุฑามาศ แก้วละมูล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดารุณี จงอุดมการณ์

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว (พ.ศ. 2547 และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword