วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กษม ชนะวงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488353348-6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กษม ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลลัพธ์และผลกระทบการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword