วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เบญจวรรณ ค่อนดี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488353451-7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เบญจวรรณ ค่อนดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword