วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สมศรี พิณเกษม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488354467-13.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สมศรี พิณเกษม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ บุษกร จารุวชิราธนากุล

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทบาทการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword