วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พัชรินทร์ โม้เปาะ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488355583-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พัชรินทร์ โม้เปาะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรันต์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 4 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword