วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด โสภา ภูสำเภา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488355841-7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

โสภา ภูสำเภา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อำนาจ ชนะวงศ์ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword