วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พรสวรรค์ ขันเงิน

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488356448-12.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พรสวรรค์ ขันเงิน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรันต์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเปีอย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword