วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ศราวุธ นาเสงี่ยม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488356586-13.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ศราวุธ นาเสงี่ยม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ถวิล ลดาวัลย์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้้นำทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต น้ำพอง - กระนวน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword