วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505123903-pp8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ข้อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นำมุ่งสู่ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword