วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วิศรุต ศรีประเสริฐ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505125305-pp16.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วิศรุต ศรีประเสริฐ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที, ผศ.ดร.สุขุม พรมเมืองคูณ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword