วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ทัศนีย์ สมซาง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505125931-pp19.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ทัศนีย์ สมซาง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา

สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) จตุมิติที่สำคัญของความพึงพอใจในงาน: มุมมองของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword