วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.แก้วตา ผิวพรรณ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530346683-8.1.4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์3

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -