วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530347001-8.1.6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สมลักษณ์ ศรีนวกุล2 กุหลาบ ปุริสาร3, กุสุมา ดำรงชัย4, จิราพร วิชระโภชน์5 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 56

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการดูแลสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -