วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สงกรานต์ ลาพิมล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530347348-8.1.8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สงกรานต์ ลาพิมล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย2 ดร.สิวลี รัตนปัญญา3

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -