วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จิราพร ผุยผง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530347885-8.1.10.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จิราพร ผุยผง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -