วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุวรรณ เนียมประชา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530348195-8.1.12.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุวรรณ เนียมประชา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศิริพร น้อยวงศ์2 ประเณตรี คงงาม3

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -