วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พวงสุดา แสนพันศิริ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530348583-8.1.15.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พวงสุดา แสนพันศิริ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดร.สุชาติ บางวิเศษ2 ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม3

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -