วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.อัญชลี ชัยศรี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530349339-8.1.17.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.อัญชลี ชัยศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ รัตนาภรณ์ สีดา2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภธัชวุฒิ ตู้พจ3

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -