วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปิยะพร แสนพันศิริ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530349575-8.1.19.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปิยะพร แสนพันศิริ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินาภรณ์ นันที2 ดร.จำนงค์ ศรีมังกร3

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -