วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.ดุจเดือน ไชยพิชิต

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530349667-8.1.20.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.ดุจเดือน ไชยพิชิต
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน ระดับประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -