วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด รติพร มีชัย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1549082905-8.2.6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

รติพร มีชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศุภกิจ พาณิชย์กุล

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -