วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1545993219-8.2.10.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ลัดดา พลพุทธา

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย