วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1545993219-8.2.10.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ลัดดา พลพุทธา

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกของนักศึกษาพยาบาล และเพื่อเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ระหว่างชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 131 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นและแบบสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 มีความตรงเชิงเนื้อหาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่าระหว่าง 0.67 - 1.00 และค่าความเที่ยง เท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีปัญหาระดับมาก (x ̅ = 3.67, S.D. = 0.08) และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีปัญหาระดับมาก (x ̅ = 3.74, S.D. = 0.08) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันด้านสภาพปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 อภิปรายผลว่า การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามเนื้อหาวิชาที่มีระดับความยากเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นปี ดังนั้นนักศึกษาพยาบาล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
ด้านทัศนคติ และด้านทักษะทางการพยาบาลก่อนฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกก่อนทุกรายวิชา
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The Purposes of this research were: to study the Problems on Using Nursing process in Clinic practicum for the nursing student and compared using nursing process problem of nursing students between the 3rd and the 4th years of nursing student, 131samples were stratified randomization. The research instrument was a questionnaire in the Problem Status to Using Nursing process practical training on clinic for the nursing student, academic year 2016. Quality of content validity find the consistency index IOC value between 0.67-1.00 and the reliability = 0.8
The results : found that the study indicated that the study indicated that Problem level in using nursing process of nursing student, Faculty of nursing, College of Asian Scholars between the 3rd and the 4th year had using nursing process on clinic were high level both of them (
The Purposes of this research were: to study the Problems on Using Nursing process in Clinic practicum for the nursing student and compared using nursing process problem of nursing students between the 3rd and the 4th years of nursing student, 131samples were stratified randomization. The research instrument was a questionnaire in the Problem Status to Using Nursing process practical training on clinic for the nursing student, academic year 2016. Quality of content validity find the consistency index IOC value between 0.67-1.00 and the reliability = 0.8 The results : found that the study indicated that the study indicated that Problem level in using nursing process of nursing student, Faculty of nursing, College of Asian Scholars between the 3rd and the 4th year had using nursing process on clinic were high level both of them (
Keyword Nursing Process Using, Clinical Practicum, Nursing Student