วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เต็มดวง ทบศรี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567065464-9.1.2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เต็มดวง ทบศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ธัญญธร ศรีวิเชียร

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -