วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ชนิดา เตชะปัน

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567065560-9.1.3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ชนิดา เตชะปัน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สิวลี รัตนปัญญา2 สามารถ ใจเตี้ย3

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเสริมสร้างพลังอานาจในการดาเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -