วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สัญญา เนียมเปรม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067204-9.1.7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สัญญา เนียมเปรม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดทาบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร บ้านดอนบม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -