วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เสาวลักษณ์ แย้มตรี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067311-9.1.9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เสาวลักษณ์ แย้มตรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กัลยา ปังประเสริฐ2 ทิพธิญา เฮียงสอน3 นิภา ไทโส4

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -