วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กฤษณะ เชิงยุทธ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1561967721-10-10(82-89).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กฤษณะ เชิงยุทธ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ2

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -