วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดัง ถิ เวิ่น อาน

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067384-9.1.11.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดัง ถิ เวิ่น อาน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุชาติ บางวิเศษ2 อมรา จารูญศิริ3

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารเวลาในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -