วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สมบัติ แช่มชื่น

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1561969315-13-09(108-117).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สมบัติ แช่มชื่น
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ยาใจ พงษ์บริบูรณ์2

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -