วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พิสิฐ เทพไกรวัล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067470-9.1.14.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พิสิฐ เทพไกรวัล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กุหลาบ ปุริสาร2 จรรยพร ล้นเหลือ3, ฐิติรัตน์ ชอร์4 ทิพวรรณ คันธา5, ชีวิน อ่อนละออ6 ชัยทัต เจริญเปรมปรีดิ์7

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -